NORSK GROTTEFORBUNDS VEDTEKTER

Med endringer vedtatt på årsmøtet i 1992, 1998, 2007, 2010 og 2012.

§1 FORBUNDET

Norsk Grotteforbund, NGF, er en interesseorganisasjon for enkeltpersoner og lokalorganisasjoner som driver med grotting.
 

§2 MEDLEMMER

Alle kan bli medlem.
Medlemmene i NGF forplikter seg til:
- Å følge NGFs målsettinger.
- Å dyktiggjøre seg selv innen grottesikkerhet..
- Å rapportere farlige episoder og ulykker til forbundet, jf. skjemaet Registrering av farlige episoder og ulykker i grotter
- Å registrere seg i Norsk Grotteredningstjeneste, jf. skjemaet Registreringsskjema for grotteredning

 

§3 FORMÅL

NGF skal virke for:

- Sikker ferdsel i grotter.
- Formidling av kontakt mellom norske grottere og mellom norske og utenlandske grottere, primært ved utgivelse av Norsk Grotteblad og oppdatering av nettsidene.
- Grottevern.
- Registrering av grotter
- Stimulering av forskning vedrørende norske grotter.

 

§4 GROTTEETIKK

NGF og NGFs medlemmer forplikter seg til:

- Å verne alle grotter mot miljøfremmed ferdsel, og å begrense ferdselen i sårbare grotter.
- Å følge lover og regler som gjelder for fredede grotter. Disse lover og regler skal være retningslinjer for ferdsel i alle grotter, enten de er fredet eller ikke.
- Å respektere og samarbeide med lokalbefolkning, myndigheter og lokale og nasjonale grotteorganisasjoner både ved planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med grotteturer, utforskninger og vitenskapelige undersøkelser både i Norge og i utlandet.
- Å dyktiggjøre seg selv og sine medgrottere slik at ovennevnte punkter kan følges.

 

§5 GROTTEREDNINGSTJENESTEN

Styret er ansvarlig for at grotteredningstjenesten til enhver tid er funksjonell, herunder ved at det årlig avholdes minst en redningsøvelse. Styret skal også føre oversikt over det redningsutstyr som disponeres. Innkjøp av slikt utstyr søkes finansiert ved ekstern støtte.

§6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er NGFs høyeste myndighet, og avholdes årlig med minst 1 måneds innkallingsfrist. Årsmøtet er åpent for alle NGFs medlemmer. Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontingent senest 14 dager før møtet har stemmerett.

Årsmøtet skal behandle årsberetning, revidert regnskap, fastsettelse av medlemskontingent, valg av leder, redningsansvarlig, styremedlemmer, valgkomite og revisor, samt innkomne saker. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 1. mai.

Valg skjer ved flertallsvedtak. Alle velges for en toårsperiode. Ved frafall i valgperioden, skal erstatter velges for resten av funksjonstiden.

I ekstraordinære situasjoner, for eksempel ved grove brudd på NGFs vedtekter, underslag eller grove tillitsbrudd, kan årsmøtet ved flertallsvedtak avsette medlemmer fra styret.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 1 måneds varsel når minst 15 medlemmer krever det.
 

§7 STYRET

NGFs virksomhet mellom årsmøtene skal ledes av styret. Styret er ansvarlig for at årsmøtet avholdes. Styret er ansvarlig for å koordinere og vedlikeholde grotteredningstjenesten i Norge.

Styret består av leder, redningsansvarlig, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer.

Styret er beslutningsdyktig når 3 eller flere av styremedlemmene er til stede, og forhåndsinnkalling er foretatt. Leder har dobbelstemme ved stemmelikhet.

Styret er ansvarlig redaksjon for Norsk Grotteblad og for nettsidene og peker ut redaktører for begge.

 

§8 NORSK GROTTEBLAD OG INTERNETT

Norsk Grotteblad, NGB, er et kontakt og informasjonsorgan for grotteinteresserte. Bladet eies og utgis av NGF og sendes ut til alle medlemmer.

NGB skal søkes utgitt minimum to ganger pr år, og utgivelse skal skje i samsvar med NGFs vedtekter.

Det skal være anledning for ikke-medlemmer til å abonnere på bladet.

Norsk Grotteforbund skal ha en hjemmeside med relevant og oppdatert informasjon på internett. Publisering på hjemmesiden og andre internettfora i NGF regi skal være i samsvar med NGFs målsetting og vedtekter og alminnelige etiske regler.

 

§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal være vedlagt møteinnkallelsen.

 

§10 OPPLØSNING

Årsmøtet kan oppløse NGF med 3/4 flertall. Forslag om oppløsning skal sendes ut minst 6 måneder før årsmøtet.

Ved oppløsning skal NGFs midler fordeles på lokalorganisasjonene.